රාජ්‍ය සේවයට උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීම සංකේතවත් කරමින් තෝරාගත් පිරිසකට පත්වීම් ප්‍රදානය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද සිදු විය.විනාඩි 25කට සීමා වූ උත්සවය අද පස්වරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දීපැවැත්විණ. මුලින් උපාධිලාභීන් 50,000කට රැකියා දීමට ඉල්ලුම්පත් කැඳවුවද ජනාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි 60,000ක් බඳවාගැනීමට  රජය තීරණය කළ බව පැවසුණ අතර අද රාජ්‍ය සේවයට එක් […]

Breaking News